Nguồn Thermaltake SMART DPS G 500W Bronze

Liên hệ

công sức:            500w

kích thước:      150mm(W) x 86mm(H) x 140mm(D)

Fan: 12cm dual ball

Thermaltake Smart Dps G 500w Bronze
Nguồn Thermaltake SMART DPS G 500W Bronze

Liên hệ