USB 32GB Sandisk CZ71

Liên hệ

dung lương: 32GB

giao tiếp :2.0

370x200 Sandisk Cz71 3
USB 32GB Sandisk CZ71

Liên hệ